znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Janka Fíniková n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
50057847
Seat
Hollého 508/5, 03401 Ružomberok, Slovenská republika
Website
Registration number
1/15
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
11.11.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Radislav Kendera, PhD.
  born 16.11.1962
 • Simona Zahoranská
  born 19.06.1992

Statutory body: Trustee
 • Simona Zahoranská
  born 19.06.1992
   From:11.11.2015To:

Supported purpose
 • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:11.11.2015To:

Description of the supported purpose
Neinvestičný fond bude združovať peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia ako aj na individuálne určenú pomoc Janke Fínikovej a ostatným osobám s podobným zdravotným postihnutím, ktoré sa ocitli vzhľadom na svoj zdravotný stav v ohrození života. Finančné prostriedky z fondu budú použité na všetky aktivity súvisiace s plnohodnotným začlenením Janky Fínikovej a podobne zdravotne postihnutých osôb do bežného života spoločnosti. Predovšetkým na:
1. zaobstaranie rehabilitačných, zdravotníckych a iných pomôcok
uľahčujúcich ich bežný život a začlenenie do spoločnosti,
2. zabezpečenie zdravotnej, materiálnej a technickej pomoci a podpory,
3. zabezpečenie liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti (vrátane
alternatívnych metód využívaných na území SR a v zahraničí),
4. vybudovanie a úpravu bytových a nebytových priestorov za účelom ich
sprístupnenia zdravotne postihnutým osobám vzhľadom na ich
individuálne potreby,
5. náklady osôb sprevádzajúcich postihnuté osoby.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |