znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
STUDNIČKA n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45742910
Seat
Podvysoká 354, 02357 Podvysoká, Slovenská republika
Website
Registration number
1/14
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
02.04.2014

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Anna Kopičiarová
  • Eva Janíková

Statutory body: Trustee
  • Eva Janíková From:02.04.2014To:

Supported purpose
  • PODPORA A ROZVOJ VZDELÁVANIA A VÝCHOVYFrom:02.04.2014To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu STUDNIČKA n. f., Podvysoká č.
354, 023 57 Podvysoká je združovanie peňažných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpora zdravia a vzdelávania.

Neinvestičný fond podporuje všeobecne prospešný účel, ktorým je oblasť výchovy a vzdelávania detí od 2 - 6 rokov v súlade so školským vzdelávacím programom materskej školy Podvysoká.

Ide o :
- Skvalitňovanie a obohatenie výchovno - vzdelávacieho procesu na MŠ
Podvysoká zabezpečovaním učebných pomôcok, hračiek, materiálu pre
výtvarnú, pracovnú, pohybovú, dramatickú, hudobnú, krúžkovú činnosť
detí.
- Skvalitňovanie priestorov, vybavenia školy a jej záhrady.
- Podporovanie mimoškolských aktivít detí i zamestnancov, prezentáciu
školy a jej výsledkov.
- Tvorbu, organizovanie a realizáciu projektov a programov pre
obohatenie výchovy a vzdelávania na materskej škole.
- Podporovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov školy.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |