znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Liga pomoci L&P, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45742227
Seat
Partizánska 3, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/75/NF
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
11.12.2013

Founders (Legal persons)
 • Leaders&Pertners, s.r.o.
  Partizánska 3, 04001 Košice-Juh
  IČO: 47418621
Founders (Natural persons)
 • Ing. Richard Jurček

Statutory body: Trustee
 • Ing. Richard Jurček From:09.12.2013To:

Supported purpose
 • Pomoc pri postihnutí živelnou pohromouFrom:To:
 • PODPORA VÝCHOVY,VZDELÁVANIA,VÝSKUMUFrom:To:
 • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:To:
 • OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAFrom:To:
 • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:To:
 • ZACHOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚR. HODNÔTFrom:To:
 • OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁVFrom:To:
 • ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEBFrom:To:

Description of the supported purpose
Účelom zriadenia Fondu je združovanie peňažných prostriedkov určených na podporu nasledujúceho všeobecne prospešného účelu:

- podporovať aktivity zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v najširšom rozsahu - najmä v oblasti rozvoja osobnosti, zdravia, medziľudských vzťahov, vzdelávania a začleňovania znevýhodnených skupín (vrátane týraných, postihnutých, zdravotne znevýhodnených a opustených detí) do spoločnosti
- pomáhať pri vytváraní podmienok pre plnohodnotnú integráciu a detí a mladých ľudí do života spoločnosti
- podnecovať a podporovať rozvoj zdravého fyzického a duševného životného prostredia detí a mladých ľudí
- poskytovať finančnú, organizačnú a konzultačnú podporu organizáciám, orgánom, inštitúciám a pod. subjektom na aktivity zamerané na deti a mladých ľudí
- poskytovať finančnú, organizačnú, poradenskú a konzultačnú podporu organizáciám a inštitúciám zameraným na prácu s deťmi a mladými ľuďmi v oblastiach manažmentu (finančného, personálneho a organizačného), vzťahov s verejnosťou, získavania finančných prostriedkov (tzv. fundraisingu), spolupráce a rozvoja darcovstva a dobrovoľníctva,
- podporovať obhajobu záujmov detí a mladých ľudí a aktivity, ktoré majú za cieľ zlepšenie podmienok ich života
- organizovať vzdelávacie aktivity, semináre, tréningy a konferencie so zameraním na deti a mladých ľudí, alebo so zameraním na rozvoj organizácií pracujúcich v ich prospech,
- podporovať vzájomnú spoluprácu organizácií so zameraním na pomoc a prácu s deťmi a mladými ľuďmi
- uskutočňovať vzdelávaciu a osvetovú činnosť voči verejnosti,
- realizovať výskumy a analytické štúdie týkajúce sa detí a mladých ľudí, ako aj darcovstva a dobrovoľníctva v prospech detí a mladých ľudí v rámci Slovenskej republiky, ako aj na medzinárodnej úrovni,
- uskutočňovať vydavateľskú a publikačnú činnosť,
- spolupracovať s odborníkmi pri realizácií všetkých aktivít fondu
- rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
- ochrana ľudských práv,
- ochrana a tvorba životného prostredia,
- zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
- ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
- rozvoj sociálnych služieb
- poskytovanie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |