znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Za rozvoj chirurgie, endoskopie a JZS n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45742146
Seat
Ul.pohraničná 894/13, 945 01 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-1/2013
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
11.12.2013

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Tibor Németh

Statutory body: Trustee
  • Tibor Németh
    born 07.08.1968
     From:11.12.2013To:
    Description of the Procedure (policy):  samostatne

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIAFrom:11.12.2013To:
  • OCHRANA A PODPORA VZDELÁVANIAFrom:11.12.2013To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania. V záujme realizácie tohto účelu fond bude zhromažďovať a poskytovať finančné prostriedky spoločnosti MediKom s.r.o. na podporu a rozvoj nových chirurgických a konzervatívnych metód, predovšetkým na:
- zavedenie nových moderných, preventívnych, diagnostických a
liečebných postupov, doplnenie materiálneho vybavenia, zdravotníckej
techniky (najmä nákup diagnostických a terapeutických prístrojov a
ich zabudovanie, zaistenie rehabilitačných pomôcok a ich
zabudovanie), špeciálneho zdravotníckeho materiálu a liekov (nákup
zdravotníckych a liečebných pomôcok), najmä v prípadoch, keď ide o
prínos pre zvýšenie úrovne poskytovania zdravotníckej starostlivosti,
- podporu zvyšovania odbornosti pri poskytovaní zdravotníckej
starostlivosti, najmä na podporu účasti lekárov na vedeckých
podujatiach, seminároch,kongresoch, stážach, nákupe odborných
časopisov, publikácií, podporu vlastnej vedeckej edukačnej a
publikačnej činnosti, organizovanie odborných podujatí, úhradu
nákladov spojených so vzdelávaním odborného zdravotníckeho personálu,
- podporu pre všetky chirurgicky orientované aktivity, ktoré majú
regionálny a nadregionálny charakter,
- individuálnu podporu pre financovanie náročných liečebných postupov
u pacientov,
- obnovu, rekonštrukciu a údržbu priestorov,
- modernizáciu a údržbu chirurgických zariadení,vrátane nehnuteľností.

Attachments
štatútDate of Publication:12.05.2020
zriaďovacia listinaDate of Publication:12.05.2020

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |