znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Strom poznania n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45741964
Seat
Dlhá nad Oravou 261, 02755 Dlhá nad Oravou, Slovenská republika
Website
Registration number
7/13
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
15.11.2013

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Boris Thuy
  • Alexandra Siteková

Statutory body: Trustee
  • Alexandra Siteková From:15.11.2013To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:15.11.2013To:
  • OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAFrom:15.11.2013To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združovanie peňažných prostriedkov na plnenie:
1. Všeobecne prospešného účelu, a to konkrétne na financovanie
projektov v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a ochrany
a podpory zdravia a vzdelávania. Neinvestičný fond sa bude
zameriavať na:
a) zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie,
b) podporu enviromentálnych projektov,
c) organizovanie seminárov a konferencií v oblasti trvale
udržateľného rozvoja životného prostredia a odpadového
hospodárstva,
d) skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti o telesne a duševne
postihnutých,
e) odporu materiálneho zabezpečenia školských zariadení,
f) organizovanie mimoškolských aktivít detí a mládeže,
2. Individuálne určenú humanitárnu pomoc, a to najmä na pomoc ľuďom v
núdzi, spôsobenej chorobami, chudobou či živelnou pohromou.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |