znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Kaja, n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45740887
Seat
Na Prosnisko 1255/2, 01301 Teplička nad Váhom, Slovenská republika
Website
Registration number
3/13
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
25.04.2013

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ján Smolka
  • Katarína Smolková
    born 28.04.1982

Statutory body: Trustee
  • Katarína Smolková From:25.04.2013To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:25.04.2013To:

Description of the supported purpose
Neinvestičný fond bude združovať peňažné prostriedky určené na
plnenie všeobecne prospešného účelu ako aj individuálne určenej
pomoci v oblasti ochrany a podpory zdravia zdravotne, prevažne telesne postihnutým občanov. Finančné prostriedky z fondu budú prioritne poskytované zdravotne postihnutým fyzickým osobám na zmiernenie dôsledkov ich postihnutia, a to formou príspevkov na nákup kompenzačných a rehabilitačných pomôcok a príspevkov na úhradu ich liečby, ktorá bude nad rámec zdravotného poistenia. Finančné prostriedky z fondu môžu byť poskytnuté aj nemocniciam či zdravotníckym zariadeniam na Slovensku na nákup zariadení a prístrojov uľahčujúcich pobyt a najmä pohyb zdravotne postihnutým pacientom.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |