znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Srdce nádeje, n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45739684
Seat
Rudinská 152, 02331 Rudina, Slovenská republika
Website
Registration number
5/12
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
21.11.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ladislav Adamec
  • Alžbeta Vojteková

Statutory body: Trustee
  • Alžbeta Vojteková From:21.11.2012To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:21.11.2012To:

Description of the supported purpose
Neinvestičný fond bude združovať peňažné prostriedky určené na
plnenie všeobecne prospešného účelu ako aj individuálne určenej
pomoci v oblasti ochrany a podpory zdravia zdravotne, prevažne telesne postihnutým občanov. Finančné prostriedky z fondu budú
prioritne poskytované zdravotne postihnutým fyzickým osobám na
zmiernenie dôsledkov ich postihnutia, a to formou príspevkov na nákup kompenzačných a rehabilitačných pomôcok a príspevkov na
úhradu ich liečby, ktorá bude nad rámec zdravotného poistenia. Finančné prostriedky z fondu môžu byť poskytnuté aj nemocniciam či zdravotníckym zariadeniam na Slovensku na nákup zariadení a prístrojov uľahčujúcich pobyt a najmä pohyb zdravotne postihnutým pacientom.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |