znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
TrashOut, n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45738858
Seat
Murgašova 243/2, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
3/12
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
26.07.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Jozef Vodička
  • Ing. Tomáš Lodňan
    born 06.01.1987

Statutory body: Trustee
  • Ing. Tomáš Lodňan From:26.07.2012To:23.09.2014
  • Ing. Jozef Vodička From:23.09.2014To:

Supported purpose
  • PODPORA OCHRANY A TVORBY ŽIVOT. PROSTREDFrom:26.07.2012To:
  • PODPORA V OBLASTI VEDY,VÝSKUMU A VÝVOJAFrom:30.09.2016To:

Description of the supported purpose
Neinvestičný fond TrashOut, n. f. vzniká za účelom podpory všeobecne prospešného účelu, ktorým je ochrana životného prostredia. Fond bude združovať finančné prostriedky určené na:
1. podporu prevádzky projektu TrashOut, ktorého cieľom je:
- zníženie počtu opustených čiernych skládok,
- monitorovať stav opustených čiernych skládok všade vo svete
pomocou dobrovoľníkov,
- vytváranie edukatívnych materiálov s cieľom zvýšiť povedomie o
nutnosti separovania a následnej recyklácie,
2. podporu partnerských organizácií, ktoré napĺňajú ciele projektu
TrashOut,
3. podpora a vývoj technického zabezpečenia projektu TrashOut,
4. podpora propagácie projektu TrashOut v Slovenskej republike ako aj v
zahraničí medzi laickou aj odbornou verejnosťou,
5. podporu občianskej spolupatričnosti pri odstraňovaní nelegálnych
skládok.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |