znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
"BAROSS fond", neinvestičný fond v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45735921
Seat
Školská 4, 935 63 Čata, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-1/2011
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
19.05.2011
Date of cancellation
13.02.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Eva Koncsalová
  • Ing. Valéria Szigetiová

Statutory body: Trustee
  • Ing. Valéria Szigetiová From:19.05.2011To:13.02.2017

Supported purpose
  • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:19.05.2011To:22.12.2017

Description of the supported purpose
Účelom fondu je podpora vzdelávania žiakov "Základnej školy Gábora Barossa" s vyučovacím jazykom maďarským v obci Čata, okres Levice, s osobitným dôrazom na :
- žiakov zo sociálne slabších rodín
- žiakov dosahujúcich vynikajúce študijné výsledky
- žiakov dosahujúcich mimoriadne výsledky v oblasti kultúry, športu,
literárnej a publikačnej činnosti
- žiakov dochádzajúcich na výuku z iných obcí

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |