znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Jonatán n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45734976
Seat
Pruské 381, 01852 Pruské, Slovenská republika
Website
Registration number
6/2010-NF/46
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
20.12.2010

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ľudmila Mončeková
  • Zuzana Florišová

Statutory body: Trustee
  • Ľudmila Mončeková From:20.12.2010To:

Supported purpose
  • ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEBFrom:20.12.2010To:
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:20.12.2010To:
  • ZACHOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚR. HODNÔTFrom:20.12.2010To:
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:20.12.2010To:

Description of the supported purpose
1. Účelom fondu je združovanie peňažných prostriedkov určených na:
a) rozvoj a ochranu duchovných hodnôt, z toho najmä:
• podporu evanjelizačných, pastoračných, katechetických a dušpastierskych aktivít a účasti na nich;
• podporu podujatí rodinných spoločenstiev a účasti na nich;
b) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, z toho najmä:
• podporu speváckych, divadelných a iných ochotníckych skupín;
• podporu kultúrnych aktivít (napr. koncertov, divadelných vystúpení, slávnostných akadémií, plesov a pod.);
• revitalizáciu kultúrnych pamiatok;
c) ochranu a podporu zdravia a vzdelávania, z toho najmä:
• podporu formačných kurzov a ďalších aktivít pre všetky vekové kategórie napr. formou prednášok, prezentácií, workshopov, verejných vystúpení, účasti na konferenciách a prezentáciách a pod;
• podporu aktivít Centra pre rodinu;
• podporu poznávacích zájazdov, exkurzií, pobytových táborov a iných aktivít a účasti na nich;
• podporu športových a iných voľnočasových aktivít a účasti na nich;
• podporu vydávania časopisov, osvetových a propagačných materiálov, prevádzky internetovej stránky a pod.;
d) rozvoj sociálnych služieb, z toho najmä:
• podporu činnosti a aktivít farskej charity;
• pomoc rodinám a jednotlivcom nachádzajúcim sa v zložitej životnej situácii.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |