znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Rozvoj Pavčinej Lehoty, n. f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45734941
Seat
Pavčina Lehota 11, 03101 Pavčina Lehota, Slovenská republika
Website
Registration number
9/10
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
20.12.2010
Date of cancellation
05.06.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Helena Ščasná
  • Miroslav Ščasný
    born 01.02.1953

Statutory body: Trustee
  • Miroslav Ščasný From:20.12.2010To:05.06.2015

Supported purpose
  • OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAFrom:20.12.2010To:
  • ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEBFrom:20.12.2010To:
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:20.12.2010To:
  • ZACHOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚR. HODNÔTFrom:20.12.2010To:
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:20.12.2010To:

Description of the supported purpose
Neinvestičný fond bude združovať peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu, ktorým je všestranný rozvoj obce Pavčina Lehota, ako aj na individuálnu pomoc pre obyvateľom obce Pavčina Lehota.
Neinvestičný fond bude zo združených peňažných prostriedkov podporovať:
1. rozvoj a ochranu duchovných hodnôt, najmä formou podpory ľudových tradícií,
2. ochranu a tvorbu životného prostredia, najmä formou:
a) podpory výsadby zelene a budovania parkov v obci,
b) podpory separovania odpadu v obci,
c) podpory čistenia obce a jej okolia,
3. zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, najmä formou:
a) podpory organizovania spoločenských a kultúrnych podujatí s dôrazom na zachovanie a
propagáciu duchovných a kultúrnych tradícií našich predkov,
b) podpory obnovy a ochrany kultúrnych pamiatok v obci,
4. ochranu a podporu zdravia a vzdelávania, najmä formou:
a) podpory organizovania športových podujatí, súťaží a turnajov,
b) podpory budovania a modernizácie priestorov v obci určených na športovanie,
c) podpory propagácie a organizovania moderných druhov
športu ako je zumba, fitnes, kulturistika,
d) podpory budovania a údržby informačných a orientačných systémov
intravinálneho a extravinálneho typu,
e) podpory budovania, údržby a aktualizácie informačných tabúľ,
f) podpory budovania historickej dediny a náučných chodníkov v obci a jej okolí,
5. rozvoj sociálnych služieb, najmä formou:
a) organizovania verejných zbierok v prípade živelných pohrôm pre postihnutých občanov
obce s prihliadnutím na ich individuálne potreby,
b) pomoci sociálne slabým a zdravotne postihnutým občanom obce.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |