znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Šafran, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45734828
Seat
Bohunice 113, 01852 Pruské, Slovenská republika
Website
Registration number
5/2010-NF/45
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
10.12.2010

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Monika Mojtová
  • Ing. Peter Mojto

Statutory body: Trustee
  • Ing. Peter Mojto From:10.12.2010To:

Supported purpose
  • ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEBFrom:10.12.2010To:
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:10.12.2010To:
  • OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁVFrom:10.12.2010To:
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:10.12.2010To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združovanie a poskytovanie peňažných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v nasledovných oblastiach:
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, z toho najmä:
? podpora aktivít na ochranu ľudskej dôstojnosti a práva na život od počatia po prirodzenú smrť;
? podpora aktivít a opatrení na ochranu detí a mládeže pred negatívnymi spoločenskými, kultúrnymi a inými javmi;
b) ochrana ľudských práv, z toho najmä:
? podpora aktivít na presadzovanie práva na dôstojný život postihnutých
? lyzozomálnymi ochoreniami, z toho najmä mukopolysacharidózou (ďalej len „MPS“) a
? detskou mozgovou obrnou (ďalej len „DMO“);
? podpora aktivít a opatrení na akceptáciu rodín s deťmi s MPS a DMO v spoločnosti;
? podpora aktivít (napr. prednášok, workshopov) zameraných na presadzovanie ochrany rodičovských práv, osobitne práva na:
? výchovu v súlade s vlastným hodnotovým presvedčením;
? zdravý morálny a duchovný vývoj svojich detí;
? priaznivé všestranné podmienky pri realizácii zodpovedného rodičovstva;
? ochranu svojich detí pred nežiadúcim vplyvom médií a rôznych záujmových skupín;
? podpora spolupráce s medzinárodnými organizáciami zameranými na MPS s cieľom odovzdávať poznatky rodinám s deťmi s MPS a skúsenosti medzi slovenskú spoločnosť;
? podpora aktivít na ochranu práva prestárlych a opustených ľudí na medzigeneračnú solidaritu;
c) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, z toho najmä:
? podpora osvetových akcií v oblasti zvyšovania povedomia o MPS a DMO a v oblasti rodičovskej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a zodpovednej sexuality napr. formou prednášok, prezentácií, workshopov, verejných vystúpení, vydávania osvetových a propagačných materiálov, prevádzky internetovej stránky, účasti na konferenciách a prezentáciách a pod.;
? podpora opatrení systémového charakteru zameraných na zlepšovanie postavenia detí s MPS a DMO v spoločnosti;
? podpora aktivít v spolupráci so školami a inými inštitúciami (napr. formou prednášok) v oblasti osvety zameranej na budovanie partnerských vzťahov, zodpovednej sexuality a širšej spoločenskej zodpovednosti;
d) rozvoj sociálnych služieb, z toho najmä:
? podpora starostlivosti o deti s MPS a DMO formou úhrady nákladov na starostlivosť o ne, na ich liečbu, na liečebné a rehabilitačné pobyty a procedúry, na rehabilitačné a kompenzačné pomôcky a ostatné náklady súvisiace s ich zdravotným postihnutím;
? podpora komunikácie medzi rodinami s deťmi s MPS, ich vzájomného stretávania sa a výmeny skúseností so starostlivosťou o postihnuté deti;
? podpora rodín nachádzajúcich sa v zložitej životnej situácii.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |