znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
LEPŠÍ ŽIVOT n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45734372
Seat
D.Jurkoviča 4697/11, 95501 Topoľčany, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NF-2/2010
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
25.10.2010
Date of cancellation
04.08.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mário Matejovič
  • Helena Matejovičová

Statutory body: Trustee
  • Helena Matejovičová From:25.10.2010To:27.09.2011
  • Mário Matejovič From:27.09.2011To:04.08.2015

Supported purpose
  • ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEBFrom:25.10.2010To:
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:25.10.2010To:
  • OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁVFrom:25.10.2010To:
  • OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAFrom:25.10.2010To:
  • ZACHOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚR. HODNÔTFrom:25.10.2010To:

Description of the supported purpose
Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
Účelom fondu je:
a) ochrana ľudských práv
b) ochrana a tvorba životného prostredia
c) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
d) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
e) rozvoj sociálnych služieb

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |