znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Začiatok n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45731918
Seat
Hurbanova 1/3, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Website
Registration number
1/2010
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
05.02.2010

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Dagmar Šindelářová
    born 12.09.1974

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Dagmar Majerská From:05.02.2010To:13.04.2015
  • Ing. Mgr. Ervín Gürtler From:14.04.2015To:

Supported purpose
  • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:05.02.2010To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu Začiatok n.f., Hurbanova 1/3, 965 01 Žiar nad Hronom je združovanie peňažných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu a to:

podpora starostlivosti o deti a mládež a tiež znevýhodnené skupiny obyvateľov pri ich vzdelávaní realizovaním humanitných aktivít v duchu humanitných cieľov:
materiálno technickým zabezpečovaním vzdelávacieho procesu, zabezpečovaním učebnými pomôckami, didaktickou technikou a pomôckami pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej aktivity;

zabezpečovaním kontaktov záujmovej skupiny so širokým okolím formou exkurzií, tematických zájazdov, škôl v prírode a detských a iných rekreácií;

materiálnym a finančným podporovaním žiakov základných škôl a stredných škôl zo sociálne slabých rodín:
nákup potrieb, prístrojov, literatúry a pomôcok pre uvedené aktivity;

pomoc uplatnenia sa na trhu práce – všeobecné začlenenie sa a pomoc nadaným jedincom zo záujmovej skupiny;
iniciatívnou spoluprácou s orgánmi správy pri riešení otázok týkajúcich sa starostlivosti o telesne postihnuté deti a mládež;

podpora športových, kultúrnych a spoločenských aktivít;

podpora vzdelávania a aktivít smerujúcich k ochrane životného prostredia;

vytváranie materiálnych podmienok:
pre spoluprácu so školami a zariadeniami a podobnými inštitúciami doma i v zahraničí;

pre usporadúvanie zájazdov, konferencií, seminárov a školení s domácou a zahraničnou účasťou;

pre propagačnú činnosť záujmovej skupiny;

finančná podpora rekvalifikácie a ďalšieho odborného rastu záujmovej skupiny:
nákup odbornej literatúry, úhrada poplatkov na zvýšenie kvalifikácie;

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |