znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
LADISLAV n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
42166845
Seat
Komárnická 46, 82102 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
199
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
11.11.2009

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Katarína WENZLOVÁ
  • Anna SVRČKOVÁ

Statutory body: Trustee
  • Anna SVRČKOVÁ From:11.11.2009To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:11.11.2009To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti podpory ochrany zdravia a vzdelávania zdravotne ťažko postihnutých osôb (diagnóza DMO a diagnózy, ktoré majú za následok imobilitu, nevládnosť a odkázanosť osôb na pomoc iných). Finančné prostriedky sú určené aj osobám, ktoré zdravotne postihnutým osobám ako sprievodcovia alebo asistenti poskytujú služby.
Neinvestičný fond slúži na financovanie rehabilitačných, zdravotníckych a iných pomôcok, uľahčujúcich začlenenie postihnutých osôb do spoločnosti, liečebných, zotavovacích, rehabilitačných a zdravotných postupov, pobytov a operačných zákrokov na území SR i v zahraničí, vytvorenie bezbarierového domáceho i vonkajšieho prostredia, vzdelávania a celkového skvalitnenia života zdravotne postihnutých a odkázaných osôb.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |