znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
ŠUVKA, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
35579536
Seat
Jakobyho 15, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/67/NF
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
10.12.2008

Founders (Legal persons)
  • Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach
    Jakobyho 15, 04001 Košice
    IČO: 00133132
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • Nataša Smutná From:10.12.2008To:08.11.2011
  • Ing. Zuzana Krafčíková From:09.11.2011To:31.05.2013
  • Martina Čečrlová From:01.06.2013To:

Supported purpose
  • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:10.12.2008To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu združovať finančné prostriedky, ktorými bude:
- podporovať vzdelávanie a získavanie skúseností študentov aj pedagógov Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach (ďalej len ŠUV) na škole a na rôznych podujatiach a študijných pobytoch na Slovensku i v zahraničí
- v záujme vzdelávania študentov vytvárať podmienky pre rozvoj družobných partnerských vzťahov s inými školami a inštitúciami
- podporovať aktivity talentovaných žiakov zúčastňujúcich sa odborných súťaží, vzdelávacích kurzov, výtvarných plenérov a výstav na Slovensku i v zahraničí
- podporovať získavanie didaktických pomôcok a odbornej literatúry
- prispievať na budovanie materiálno-technickej základne ŠUV a modernizáciu výpočtovej techniky v záujme skvalitnenia výučby na jednotlivých oddeleniach
- podporovať organizovanie jazykových kurzov, exkurzií, vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí študentov a učiteľov ŠUV ako súčasti rozvoja osobnosti študentov
- prispievať k dobrej prezentácii školy na verejnosti, doma i v zahraničí
- v záujme vzdelávania študentov ŠÚV podporovať vytváranie podmienok na pôsobenie zahraničných lektorov na ŠÚV

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |