znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Zdravie, n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
42166446
Seat
Smolnícka 111/6, 821 03 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
190
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
03.12.2008

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
 • Jana SELECKÁ
 • Tatiana HALÁSOVÁ
  born 21.11.1982

Statutory body: Trustee
 • Tatiana HALÁSOVÁ From:03.12.2008To:03.12.2009
 • Kani ALIEVSKI From:03.12.2009To:04.03.2011
 • Ladislav ZSILKA From:04.03.2011To:01.08.2018
 • Ing. Jiří MIKULENKA
  born 21.09.1961
   From:01.08.2018To:

Supported purpose
 • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:03.12.2008To:
 • ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEBFrom:03.12.2008To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania a rozvoja sociálnych služieb.
Zameria sa najmä na :
- podporu formou príspevku na nákup zdravotníckych a terapeutických pomôcok, diagnostických a terapeutických prístrojov a zariadení, liečiv, podporných prípravkov a prostriedkov a materiálu v SR a v zahraničí,
- podporu liečebných postupov, terapií, ošetrení a operácií na území SR a v zahraničí,
- skvalitnenie liečebného a pracovného prostredia pacientov, rehabilitačných a zdravotníckych v SR a v zahraničí,
- finančnú podporu rôznych foriem a oblastí zvyšovania alebo rozširovania kvalifikácie, vzdelávania, kurzov, školení, seminárov, získavania oprávnení a pod. na území SR a v zahraničí,vrátane podpory nákupu literatúry a učebných pomôcok.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |