znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Deti a svet n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37923803
Seat
Materská škola, Ul. J.C. Hronského 1289/2, 95704 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
Website
Registration number
4/2008-NF/34
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
28.11.2008

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mária Mišáková
  • Stanislava Mišová

Statutory body: Trustee
  • Stanislava Mišová From:07.11.2008To:

Supported purpose
  • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:28.11.2008To:
  • PODPORA VÝCHOVY,VZDELÁVANIA,VÝSKUMUFrom:28.11.2008To:

Description of the supported purpose
I. Účelom fondu je podporovať vzdelávanie, práva, záujmy a potreby detí v materskej škole, Ul. J.C. Hronského v Bánovciach nad Bebravou.
II. Neinvestičný fond združuje peňažné prostriedky určené na plnenie týchto všeobecne prospešných účelov:
a) podpora všestranného osobnostného rozvoja detí
b) podpora telentovaných detí
c) podpora detí, ktoré vyžadujú individuálnu výchovno-vzdelávaciu starostlivosť
d) podpora netradičných foriem výchovy a vzdelávania detí
e) podpora tvorby zdravého životného prostredia detí

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |