znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
TECHNIK n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
42167604
Seat
Komenského 496/37, 02901 Námestovo, Slovenská republika
Website
Registration number
5/08
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
14.11.2008

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Dušan Baľák
    born 20.02.1968
  • Ing. Emanuel Piták

Statutory body: Trustee
  • Ing. Vojtech Klempai From:14.11.2008To:

Supported purpose
  • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:14.11.2008To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu TECHNIK n. f., so sídlom ul. Komenského 496/37, Námestovo 029 01 je združovanie finančných prostriedkov určených na podporu materiálnej a technickej pomoci pre zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov SOŠ so sídlom na ul. Komenského 496/37, Námestovo 029 01, zamerané najmä na:
- podporu rozvoja vzdelávacieho procesu modernizáciou technického vybavenia SOŠ,
- budovanie a ochranu materiálno-technickej základne SOŠ nákupom zariadenia do školy, školských pomôcok, literatúry a prostriedkov multimediálnej techniky,
- podporu rôznych foriem vzdelávania, kurzov, školení a seminárov s cieľom zvýšiť vzdelanostnú úroveň žiakov SOŠ,
- podporu kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav, exkurzií a výletov za účelom rozšírenia kultúrneho a poznávacieho obzoru žiakov SOŠ,
- podporu športových aktivít, krúžkov a súťaží spojenú s materiálnym zabezpečením tejto činnosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |