znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
ZEBRIČKA, n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
42167582
Seat
Jilemnického 8, 03601 Martin, Slovenská republika
Website
Registration number
3/08
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
15.04.2008

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Romana Laburdová
  • Marcel Škorník

Statutory body: Trustee
  • Romana Laburdová From:15.04.2008To:

Supported purpose
  • OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁVFrom:15.04.2008To:
  • OCHRANA A PODPORA VZDELÁVANIAFrom:15.04.2008To:
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCH. A KULT.HODNÔTFrom:15.04.2008To:

Description of the supported purpose
Neinvestičný fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje finančné prostriedky na plnenie všeobecne prospešného účelu najmä v oblasti:
a) ochrana ľudských práv:
združovanie peňažných prostriedkov na organizovanie seminárov o občianskych a ľudských právach,

b) ochrana a podpora vzdelávania:
združovanie peňažných prostriedkov na organizovanie programov pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti umiestnené do náhradnej starostlivosti v DeD - DS, združovanie peňažných prostriedkov na organizovanie špeciálnych výučbových programov,

c) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt:
združovanie peňažných prostriedkov na pomoc pri vytváraní podmienok pre kultúrny a duchovný rast detí, združovanie peňažných prostriedkov na organizovanie kultúrnych a športových podujatí, združovanie peňažných prostriedkov na vytvorenie podmienok pre zaradenie detí do samostatného života.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |