znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Zdravie východu, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
35579528
Seat
Štúrova 6, 05342 Krompachy, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/66/NF
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
06.03.2008

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • MUDr. Mária Latkaničová
  • Eva Biľová
  • MUDr. Mária Chylová

Statutory body: Trustee
  • MUDr. Mária Latkaničová From:06.03.2008To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:06.03.2008To:
  • ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEBFrom:06.03.2008To:

Description of the supported purpose
Fond sa zriaďuje za účelom získavania finančných prostriedkov určených na:
a) ochranu a podporu zdravia a vzdelávania
b) rozvoj sociálnych služieb
c) podpora zdravotníckych zariadení
d) poskytovanie individuálnej pomoci telesne postihnutým osobám pri ich adaptácii do života, pri vytváraní všeobecných podmienok zvyšujúcich kvalitu ich života, pri získavaní potrebných kompenzačných a iných zdravotníckych pomôcok
e) podporovanie športových aktivít

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |