znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
KATEDRA, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37855212
Seat
Bratislavská cesta 3601/10, 945 25 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-2/2006
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
02.10.2006

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Ľubica Gyuranová
 • Ing. Elemír Pál
  born 26.06.1958

Statutory body: Trustee
 • Mgr. Mária Mocsiová From:02.10.2006To:07.08.2019
 • Ing. Monika Virágová
  born 17.08.1974
   From:07.08.2019To:
  Description of the Procedure (policy):  samostatne

Supported purpose
 • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:02.10.2006To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu KATEDRA, n.f. je podpora výchovy a vzdelávania žiakov Stredného odborného učilišťa strojárskeho, Bratislavská cesta 10, Komárno Középfokú Gépészeti Szaktanintézet, Bratislavská cesta 10, Komárno (ďalej len školy).
K dosiahnutiu účelu bude fond najmä:
1. prostriedkami fondu prispievať ku skvalitňovaniu materiálno-technického vybavenia školy
2. podporovať získavanie didaktických pomôcok a literatúry z tuzemska a zo zahraničia
3. podporovať organizovanie vzdelávacích podujatí pre študentov a zamestnancov školy
4. podporovať športové aktivity organizované školou
5. podporovať kultúrno-výchovné podujatia školy
6. podporovať rozvoj a ochranu duchovných hodnôt na pôde školy
7. podieľať sa na tvorbe imidžu školy
8. podporovať marketingovú a propagačnú činnosť školy.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |