znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
ZDRAVIE A ŽIVOT, n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37983865
Seat
Námestie A. Hlinku 48, 03401 Ružomberok, Slovenská republika
Website
Registration number
4/05
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
30.12.2005

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • doc. MUDr. Anton Lacko, CSc.
  • MUDr. Jozef Domenik, PhD.
  • Ing. Karel Komárek, PhD.

Statutory body: Trustee
  • Ing. Jana Husarčíková From:29.12.2005To:

Supported purpose
  • PODPORA VZDELÁVANIA A ŠPORTUFrom:29.12.2005To:

Description of the supported purpose
Účelom neziskového fondu ZDRAVIE a ŽIVOT, n. f. je podpora a rozvoj vzdelávania a výchovy študentov Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku (ďalej len fakulty). K dosiahnutiu účelu bude fond najmä:
- podporovať vzdelávanie na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, podporovať študentov, a to počas ich študijných pobytov na vysokých školách a iných inštitúciách v zahraničí,
- podporovať získavanie skúseností vysokoškolských učiteľov fakulty na vzdelávacích inštitúciách a podujatiach v zahraničí a v Slovenskej republike,
- v záujme vzdelávania študentov fakulty podporovať vytváranie podmienok na pôsobenie zahraničných učiteľov na fakulte,
- podporovať získavanie didaktických pomôcok, literatúry a metodických postupov zo zahraničia,
- prostriedkami fondu prispievať na budovanie materiálno-technickej základne fakulty,
- podporovať organizovanie exkurzno-vzdelávacích podujatí, kurzov obsluhy počítačov a využívanie výpočtovej techniky pre študentov fakulty,
- podporovať športové aktivity na fakulte ako súčasti rozvoja osobnosti človeka,
- podporovať kultúrno-výchovné podujatia študentov a učiteľov fakulty ako súčasti rozvoja osobnosti študentov,
- podporovať výpomocou sociálne slabých študentov,
- podporovať vydavateľskú činnosť fakulty.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |