znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
COBELIUS na pomoc handicapovaným deťom n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36167339
Seat
Pod vinicou 64, 05401 Levoča, Slovenská republika
Website
Registration number
0055
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
14.10.2005

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Adrián Jozefčák

Statutory body: Trustee
  • Adrián Jozefčák From:14.10.2005To:

Supported purpose
  • PODPORA STAROSTLIVOSTI O POSTIHNUTÉ DETIFrom:14.10.2005To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu COBELIUS na pomoc handicapovaným deťom n.f. so sídlom 054 01 Levoča, Pod Vinicou 64 je:
Združovanie peňažných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu:
rozvoj a ochranu duchovných hodnôt, na podporu zdravia, športu, kultúry a vzdelávania, na podporu rozvoja a poskytovania zdravotných, sociálnych a vzdelávacích služieb pre handicapované deti na Slovensku, alebo individuálne určenej humanitnej mpomoci pre jednotlivca, alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
Činnosť fondu sledujúc stanovený účel, bude spočívať najmä v zhromažďovaní finančných prostriedkov a podpore týchto čiností zabezpečovaní a zhromažďovaní peňažných prostriedkov na podporu:
a/ osvetovej činnosti medzi žiakmi, študentmi ich rodičmi ostatnými občanmi na území celého Slovenska, týkajúce sa handicapovaných detí,
b/ aktivít spojených s kultúrou a vzdelávaním handicapovaných deti,
c/ kúpeľno-liečebno-turisticko-rekreačne orientované pobyty v táboroch, kúpeľoch a zariadeniach na to určených počas celého roka pre handicapované deti,
d/ poskytovania sociálnych,l zdravotných a vzdelávacích služieb handicapovaných deti,
e/ organizovania a financovania výstav, súťaži, školení, kurzov, škôl v prírode pe handicapované deti,
f/ zabezpečovaní materiálov a pomôcok potrebných pre vyučovanie a výchovu handicapovaných deti,
g/ sociálnej výpomoci deťom na to odkázaným-handicapovaným deťom,
h/ pri vydávaní odbornej, náučnej literatúry a beletrie pre handicapované deti,
i/ osvetovej protidrogovej činnosti na verejnosti,
j/ spolupráce, získavaní, uplatňovaní a vymieňaní skúsennosti a poznatkov v oblasti problematiky handicapovaných deti so zahraničnými inštitúciami a orgnaizáciami, ktoré sa rovnako venujú problematike handicapovaných detí, ich následná realizácia a proapgácia vo verejnosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |