znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
ČISTÝ PRAMEŇ - TISZTA FORRÁS, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
34076662
Seat
Mierová 158/40, 93701 Želiezovce, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-4/2003
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
26.02.2003

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
 • Estera Juhászová
  born 09.10.1961
 • Anna Páldiová
  born 05.10.1967
 • Alexander Juhász
  born 31.08.1964

Statutory body: Trustee
 • Alexander Juhász
  born 31.08.1964
   From:26.02.2003To:
  Description of the Procedure (policy):  samostatne

Supported purpose
 • PODPORA A ROZVOJ VZDELÁVANIA A VÝCHOVYFrom:26.02.2003To:
 • ZACHOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚR. HODNÔTFrom:26.02.2003To:
 • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:26.02.2003To:

Description of the supported purpose
- zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
- rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
- podpora vzdelávania a doplnkového vzdelávania mládeže.
Fond bude podporovať najmä:
- kultúrno-výchovnú prácu s mládežou,
- kultúru, duchovný život, rozvoj hudobného a tanečného umenia, tanca a tradícií folklóru v regióne,
- kultúrne a ľudovoumelecké podujatia najmä v regióne,
- skúmanie a zachovanie ľudových zvyklostí a tradícií regiónu,
- aktivity detského folklórneho súboru Apró Kincső a folklórneho súboru Kincső,
- uchovanie, rozvíjanie a šírenie duchovných a materiálnych prejavov (napr. ľudové kroje) ľudového umenia a kultúrneho dedičstva Maďarov na Slovensku i v zahraničí,
- kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia, akými sú festivaly, prehliadky, výstavy, školenia, sympóziá.

Attachments
zriaďovacia zmluvaDate of Publication:15.05.2020
štatútDate of Publication:15.05.2020

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |