znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Schola Comaromiensis - Komárňanská škola - Komáromi iskola, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31825206
Seat
Nám. gen. Klapku 1/1, 94505 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-1/2003
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
02.01.2003
Date of cancellation
24.05.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • JUDr. Éva Hortai
  • Gizela Zsoková
  • Ing. László Stubendek

Statutory body: Trustee
  • Gizela Zsoková From:02.01.2003To:10.07.2017

Supported purpose
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:02.01.2003To:10.07.2017

Description of the supported purpose
Fond združuje peňažné prostriedky na plnenie všeobecne prospešného účelu so zameraním na rozvoj a ochranu duchovných hodnôt, zachovanie kultúrnych hodnôt a na podporu vzdelávania. Účelom fondu je najmä podpora rastu vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľov Slovenska maďarskej národnosti, najmä napomáhaním získania a zvýšenia odbornej kvalifikácie a rekvalifikácie v materinskej reči, ako aj materiálna podpora inštitúcií a talentovaných mladých ľudí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |