znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Svätý Augustín - Szent Ágoston, n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37855000
Seat
Okoličná na Ostrove 452, 94613 Okoličná na Ostrove, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-6/2002
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
23.09.2002
Date of cancellation
23.12.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Terézia Baloghová
  • Helena Vörösová
  • Irma Bölcskeiová
  • Eva Szilágyiová
  • Anna Vödrösová
  • Brigita Venthová
  • Mária Vassová

Statutory body: Trustee
  • Terézia Baloghová From:23.09.2002To:23.12.2015

Supported purpose
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:23.09.2002To:11.05.2016

Description of the supported purpose
Fond združuje finančné prostriedky na plnenie všeobecne prospešného účelu so zameraním na rozvoj a ochranu duchovných hodnôt a na podporu vzdelávania v obci Okoličná ne Ostrove. Účelom fondu je najmä trvalé zabezpečenie vyhovujúcich a dôstojných podmienok pre pôsobenie katolíckej cirkvi v obci Okoličná na Ostrove, zabezpečenie renovácie kostola a farského bytu v obci a sústavná starostlivosť o ich vyhovujúci stav.
V rámci podpory vzdelávania sa bude fond zameriavať najmä na mimoškolskú výchovu a vzdelávanie detí a mládeže organizovaním rôznych foriem mimoškolskej výchovy a vzdelávania a na hodnotné využívanie voľného času počas školského roka i počas letných prázdnin.
V súlade s hodnotami katolíckeho vierovyznania a katolíckej cirkvi bude podporovať:
- účasť detí na podujatiach organizovaných pre miništrantov,
- organizovanie prednášok v rámci duchovného cvičenia v období pôstu a adventu.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |