znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
IURIDICUM na podporu vzdelania a vedy n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31256422
Seat
Kováčska 228/26, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/57/NF
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
21.09.2004

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
 • doc. Mária Doc. JUDr. Bujňáková, CSc.
 • JUDr. Vladimír JUDr. Vrana, PhD.
 • JUDr. Imrich JUDr. Kanárik, CSc.
 • doc. Mária Doc. JUDr. Kiovská, CSc.

Statutory body: Trustee
 • Ing. Júlia Ing. Zontáková From:22.07.2005To:25.05.2020
 • Ing. Viera Pavlíková
  born 02.05.1964
   From:26.05.2020To:

Supported purpose
 • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:21.09.2004To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu IURIDICUM na podporu vzdelania a vedy n. f. je:
a) podporovať rozvoj vedy a vzdelávania študentov, učiteľov a ostatných zamestnancov UPJŠ PrF a to aj počas ich študijných pobytov na fakultách (vysokých školách) a inštitúciách v zahraničí,
b) podporovať získavanie skúseností učiteľov a zamestnancov UPJŠ PrF na iných fakultách (vysokých školách, ďalších inštitúciách a podujatiach v SR a v zahraničí),
c) podporovať získavanie didaktických pomôcok, literatúry a metodických postupov z tuzemska a zo zahraničia,
d) prostriedkami fondu prispievať na budovanie a rozvoj materiálnotechnickej základne fakulty,
e) podporovať kultúrno-výchovné a športové podujatia študentov, učiteľov a zamestnancov fakulty ako súčasti rozvoja ich osobnosti vrátane exkurzno-vzdelávacích podujatí, súťaží, turnajov, kvízov a iných aktivít,
f) poskytovať jednotlivcom, alebo skupinám študentov, učiteľov a zamestnancov fakulty humanitnú pomoc, ak sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, prípadne vo vážnej sociálnej núdzi.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |