znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
KOINONIA n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31256384
Seat
Kostolný Rad 13, 07701 Kráľovský Chlmec, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/53/NF
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
22.12.2003

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Alexander Kovács

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Elemír Molnár From:22.12.2003To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:22.12.2003To:
  • ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEBFrom:22.12.2003To:
  • ZACHOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚR. HODNÔTFrom:22.12.2003To:
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:22.12.2003To:

Description of the supported purpose
Fond sa zriaďuje za účelom rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany a podpory zdravia a vzdelávania a rozvoja sociálnych služieb so zameraním na starých a odkázaných, na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |