znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Šanca, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31256341
Seat
Opatovská 97, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/49/NF
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
28.05.2003

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • PaedDr. Mária Čabalová

Statutory body: Trustee
  • PaedDr. Mária Čabalová From:28.05.2003To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:28.05.2003To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je podpora starostlivosti o postihnuté deti a mládež pri ich vzdelávaní realizovaním humanitných aktivít v duchu humanitných cieľov:
a) materiálno-technickým zabezpečovaním školy, zabezpečovaním učebnými pomôckami, didaktickou technikou a kompenzačnými pomôckami pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej aktivity
b) zabezpečovaním kontaktov postihnutých žiakov školy so širokým okolím formou exkurzií, tematických zájazdov, škôl v prírode a detských rekreácií
c) materiálnym a finančným podporovaním žiakov školy zo sociálne slabých rodín
d) iniciatívnym spolupracovaním s orgánmi verejnej správy pri riešení otázok týkajúcich sa starostlivosti o telesne postihnuté deti a mládež
e) podpora športových, kultúrnych a spoločenských aktivít
f) vytváranie materiálnych podmienok:
- pre spoluprácu so školami a zariadeniami a podobnými inštitúciami doma i v zahraničí
- pre usporadúvanie zájazdov, konferencií, seminárov a školení s domácou a zahraničnou účasťou
- pre propagačnú činnosť školy
g) vykonávaním ďalšej činnosti na základe osobitného povolenia
h) organizovanie výchovno-rekreačných táborov, letných a ozdravovacích táborov pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím a pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia ako forma sociálnej prevencie v súlade so zákonom NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |