znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Študent n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31265244
Seat
Mlynárska 15, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/35/NF
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
07.09.2001

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • doc. Ing. Marián Mesároš, CSc.

Statutory body: Trustee
  • Lucia Mesárošová From:07.09.2001To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:07.09.2001To:

Description of the supported purpose
Účelom je:
1. podpora prípravy vzdelávania na vyššiu kvalitatívnu úroveň špecialistov bezpečnostno-ekonomického manažmentu v externej forme vysokoškolského inžinierskeho štúdia, absolventov gymnázií a ďalších stredných škôl s maturitou z radov zamestnancov a majiteľov bezpečnostných služieb a pracovníkov všetkých druhov polície, civilnej ochrany a ďalších uchádzačov o tento druh štúdia
2. podpora efektívnej a účinnej komunikácie a výmeny informácií medzi vzdelávacími inštitúciami, právnickými a fyzickými osobami ako aj medzi inými neziskovými organizáciami snažiacimi sa o kvalitatívne zmeny v oblasti vzdelávania a iných všeobecne prospešných činností, ktoré s procesmi vzdelávania súvisia

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |