znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Intercoop neinvestičný fond
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31256163
Seat
Garbiarska 2, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/26/NF
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
25.05.1999

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • MUDr. Stanekzai Assadullah
  • Ing. Dušan Vítko
  • Prof. Ing. Vladimír Vodzinský, CSc.

Statutory body: Trustee
  • Ing. Dušan Vítko From:25.05.1999To:19.02.2009
  • Mgr. Monika Brixová From:20.02.2009To:

Supported purpose
  • OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAFrom:25.05.1999To:
  • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:25.05.1999To:
  • ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEBFrom:20.02.2009To:

Description of the supported purpose
a) ochrana a tvorba životného prostredia
- vedecké a odborné štúdie životného prostredia, jeho analýzy a následné možnosti riešenia
b) podpora vzdelávania
- formy vzdelávania - predgraduálne vzdelanie, graduálne vzdelanie, postgraduálne vzdelanie, rekvalifikačné a doškoľovacie kurzy
- študijné pobyty doma aj v zahraničí a to domácich a zaahraničných študentov, výskumných, vedeckých a pedagogických pracovníkov domácich a zahraničných
- výskumná a vývojová činnosť v oblasti spoločenských a prírodných vied
c) medzinárodná spolupráca
- šírenie dobrého mena SR hľadaním kontaktov a spolupráce v zahraničí v spoločenských, obchodných, vedeckých, vzdelávacích a v ostatných organizáciách zaoberajúcich sa ochranou, tvorbou, zveľaďovaním životného prostredia, vzdelávaním, vývojom a rozvojom v spoločenských, prírodných a technických odboroch
d) rozvoj sociálnych služieb

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |