znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Zdravie n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31256091
Seat
Slovenská 40, 05601 Gelnica, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/19/NF
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
12.01.1998

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Oľga Vilčková
  • PhDr. Jarmila Michalovová

Statutory body: Trustee
  • Oľga Vilčová From:12.01.1998To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:12.01.1998To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je podpora a pomoc nemocniciam, zdravotníckym strediskám, nákup prístrojov a zariadenia, odbornej literatúry a iných zdravotníckych potrieb a tovaru, podpor zdravotníckej starostlivosti u horeuvedených inštitúcií, stála zdravotnícka starostlivosť o chorých, zdravotne odkázaných a postihnutých ľudí, organizovanie spoločenských podujatí, seminárov, konferencií a kurzov, výstavy v týchto oblastiach, účasť na týchto aktivitách, podopra aktivít smerujúcich k zvyšovaniu medicínskej odbornosti zdravotníckych praconíkov, sprostredkovanie tuzemských aj zahraničných študijných pobytov a účasť na nich a ostatné služby v rámci vyššie uvedenej činosti pre dosiahnutie cieľa neinvetičného fondu.
Ďalšou úlohou fondu bude financovanie, podpora a organizačná výpomoc pri charitatívnej činnosti, verejnoprospešných zbierkach a akciách, podpora inštitúcií, domovov dôchodcov a pod.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |