znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Rotunda n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
35518898
Seat
Jakobyho 15, Košice , 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/12/NF
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
12.11.1997

Founders (Legal persons)
  • Nadácia Rotunda
    Jakobyho 15, Košice , 04001 Košice
Founders (Natural persons)
  • doc. Jaroslav Jarema
  • Mgr. Iveta Henzélyová

Statutory body: Trustee
  • Ing. Zuzana Krafčíková From:01.07.2005To:

Supported purpose
  • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:12.11.1997To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je:
a) podpora vzdelávania študentov Školy úžitkového výtvarníctva Košice, Jakobyho 15 (ďalej len ŠÚV) a to aj počas študijných pobytov na školách a iných inštitúciách v zahraničí
b) podporovať získavanie skúsenosti učiteľov ŠÚV na školách, ďalších inštitúciách a podujatiach v zahraničí a v Slovenskej republike
c) v záujme vzdelávania študentov ŠÚV podporovať vytváranie podmienok na pôsobenie zahraničných lektorov na ŠÚV
d) podporovať získavanie didaktických pomôcok, literatúry a metodických postupov zo zahraničia
e) prostriedkami fondu prispievať na budovanie materiálno-technickej základne ŠÚV
f) podporovať organizovanie jazykových kurzov, exkurzno-vzdelávacích podujatí, kurzov obsluhy počítačov a využívanie výpočtovej techniky pre študentov
g) podporovať športové aktivity na ŠÚV ako súčasť rozvoja osobnosti človeka, podporovať kultúrno-výchovné podujatia študentov a učiteľov ŠÚV ako súčasti rozvoja osobnosti študentov

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |