znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Kolégium Jána Selyeho, n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36096113
Seat
Dôstojnícky pavilón , 94501 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-1/98
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
11.02.1998
Date of cancellation
27.05.2010
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Zoltán Szabó

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Zoltán Szabó From:11.02.1998To:20.09.2010

Supported purpose
  • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:11.02.1998To:20.09.2010

Description of the supported purpose
Neinvestičný fond sa zriaďuje na podporu rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, na zachovanie kultúrnych hodnôt a na ochranu a podporu vzdelávania so zameraním na podporu vzdelávania a rozvoj talentovaných študentov na Slovensku, na vytvorenie podmienok pre vzájomnú výmenu skúseností a spoluprácu vedeckých a pedagogických pracovníkov a študentov vysokých škôl a univerzít na Slovensku. Fond podporuje najmä:
- individuálne vzdelávanie talentovaných študentov a všestrannú podporu v ich štúdiu,
- organizovanie konferencií, seminárov, vzdelávacích programov a školení a účasť na týchto podujatiach,
- edičnú činnosť, zbieranie a vydávanie vedeckých informačných publikácií,
spoluprácu s inými kolégiami a inštitúciami podobného typu,
-organizovanie kultúrnych podujatí,
- ďalšie vzdelávanie pracovníkov v oblasti kultúry,
- výskum v oblasti kultúry,
- prípravu a vydávanie publikácií s kultúrnou tematikou,
- zriadenie a pôsobenie pobočky zahraničnej univerzity so sídlom v Komárne,
- založenia, rozvoj vysokej školy, resp. Univerzity so sídlom v Komárne

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |