znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
"Zdravie pre všetkých, všetci pre zdravie" n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31874231
Seat
Komenského 4, 93438 Levice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-3/97
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
01.08.1997
Date of cancellation
02.01.2009
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Fond "Zdravie pre všetkých, všetci pre zdravie"
    Ul. 29. augusta 13/1, 93401 Levice
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • MUDr. Pavlína Schultzová From:01.08.1997To:02.01.2009

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:01.08.1997To:

Description of the supported purpose
Celospoločenský integrovaný program prevencie najdôležitejších neinfekčných ochorení je program SZO, ktorý má svojím konkrétnym obsahom naplniť ciele SZO Zdravia pre všetkých do roku 2000. Cieľom programu je dlhodobými intervenčnými aktivitami zameranými na ozdravenie životného štýlu, znižovať chorobnosť a úmrtnosť na najzávažnejšie skupiny ochorení a to predovšetkým na ochorenia srdcovocievne i nádorové a ochorenia dýchacích ciest.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |