znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
ROZVOJ, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
00621285
Seat
J. Švermu 1588/1, 96001 Zvolen, Slovenská republika
Website
Registration number
8/1997
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
28.08.1997

Founders (Legal persons)
  • Rodičovská rada pri SPŠ strojníckej vo Zvolene
    Švermova 1, 96001 Zvolen
    IČO: 00621285
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • Ing. Ján Marko From:04.04.2005To:16.03.2014
  • PaedDr. Elena Lásková From:17.03.2014To:

Supported purpose
  • PODPORA VÝCHOVY,VZDELÁVANIA,VÝSKUMUFrom:28.08.1997To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je finančne podporovať činnosti súvisiace s výchovou a vzdelávaním žiakov a učiteľov a to najmä:

a/ nákup, modernizácia alebo opravy výpočtovej techniky, učebných pomôcok, odborných
kníh a časopisov,
b/ talentovaným žiakom prispievať na výdavky spojené s účasťou na olympiádach a iných
školských súťažiach ako aj nakupovať pre nich vecné ocenenia,
c/ žiakom školy zúčastňujúcich sa na kultúrnych a športových podujatiach, odborných
exkurziách, lyžiarskych kurzoch, a kurzoch na ochranu človeka a prírody prispievať
na nákup výstroje, úhradu cestovného a nákup vecných cien,
d/ pri doplnkovom vzdelávaní žiakov školy, napríklad v záujmových krúžkoch prispievať na
odmeny školiteľom,
e/ žiakom záverečných ročníkov prispievať na technické zabezpečenie maturitných a
a absolventských skúšok,
f/ pri ďalšom vzdelávaní učiteľov napr. účasť na odborných seminároch, jazykových kurzoch,
konferenciách a pod.,
g/ propagáciu školy v masmédiách, na verejnosti a v školských priestoroch,
h/ pri školských a medzinárodných projektoch školy prispievať na výdavky spojené s
prípravou a realizáciou projektu,
i/ pri modernizácií priestorov školy, napr. modernizácií učební prispievať na výdavky spojené
s jej realizáciou.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |