znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
TICHO v TME detí v Červenici
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36167291
Seat
Červenica 114, 08207 Červenica, Slovenská republika
Website
Registration number
0051
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
15.12.2004

Founders (Legal persons)
  • Východný dištrik Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
    Hlavná 2939/137, 08001 Prešov
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Marta Ovadová From:01.07.2005To:

Supported purpose
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:15.12.2004To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu je rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania žiakov Evanjelickej špeciálnej školy internátnej pre hluchoslepé deti, podpora vzdelávania pedagógov školy, podpora zabezpečovania podmienok pre progresívne metódy výchovno-vzdelávacieho procesu /vrátane materiálno-technického zabezpečenia učebných pomôcok, techniky a pod./, zabezpečenie prevádzky školy, podpora organizovania momoškolských aktivít žiakov školy, výletov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |