znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
IUVENES pri Gymnaziu L. Stockela, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36167231
Seat
Gymnázium L. Stockela,Jiráskova 12, 08501 Bardejov, Slovenská republika
Website
Registration number
0045
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
24.10.2003

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • RNDr. Anton Almássy
  • RNDr. Marcel Tribus

Statutory body: Trustee
  • Jana Guľová From:01.04.2005To:11.03.2007
  • Mgr. Jana Janigová From:01.07.2005To:
  • Eva Saxunová From:12.03.2007To:

Supported purpose
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:24.10.2003To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu IUVENEC pri Gymnáziu L. Stockela,n.f. je rozvoj vzdelávania a výchovy a ochrana zdravia študentov a zamestnancov Gymnázia Leonarda Stockela v Bardejove /ďalej len školy/, ako aj materiálno- technického vybavenia školy - Gymnázia L. Stockela v Bardejove. K dosiahnutiu účelu bude fond najmä: - sústreďovať finančné prostriedky na účte, - organizovať a finančne zabezpečovať rôzne vzdelávacie a výchovné programy pre študentov, učiteľov a iných záujemcov, - organizovať a finančne zabezpečovať športové podujatia školy, - zabezpečovať nákup učebných pomôcok a literatúry, prístrojov a zariadení na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, - podporovať získavanie didaktických pomôcok, literatúry a metodických postupov z tuzemska a zo zahraničia, - finančne zabezpečovať prevádzku internetu a využívanie výpočtovej techniky pre študentov a pracovníkov školy, - finančne rozvíjať vzájomnú spoluprácu so školami na území Slovenska, a tiež medzinárodnú spoluprácu škôl, - finančne podporovať vytvárania zdravých podmienok pre štúdium, mimoškolskú činnosť a stravovanie študentov, pedagógov a zamestnancov Gymnázia L. Stockela.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |