znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Študentka n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36167193
Seat
Kláštorná 2, 06503 Podolínec, Slovenská republika
Website
Registration number
0041
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
02.06.2003

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Jozef Goč

Statutory body: Trustee
  • Ing. Monika Maníková From:01.07.2005To:

Supported purpose
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:02.06.2003To:

Description of the supported purpose
Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažené prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu, ktorým je: 1. rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, najmä: a)Organizovanie a financovanie aktivít zameraných na duchovnú formáciu žiakov a zamestnancov SOU sv. Klementa Hofbauera v Podolínci (ďalej len SOUKH , respl ŠZŠIKH) 2. ochrana a podpora zdravia, vzdelávania, najmä: a) Orgnazovanie a financovanie súťaží, kurzov, zameraných na propagáciu a rozvoj tvorivosti žiakov SOUKH b) Zabezpečenie domácej a zahraničnej odbornej praxe pre žiakov i pedagogických pracovníkov SOUKH c) Materiálna podpora škôl SOUKH a ŠZŠIKH d) Materiálna podpora prázdnikovej činnosti deti s nariadenou ústavnou výchovou zo školy ŠZŠIKH e) Iné činnosti vhodné pre rozvoj obidvoch škôl.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |