znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Stavebná škola, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36167134
Seat
Plzenská 2831/10, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
0027
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
31.01.2002

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Stanislav Repeľ
  • Mgr. Ivan Pichanič
  • Ing. Peter Ferenc

Statutory body: Trustee
Persons for non-investment funds are not listed

Supported purpose
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:31.01.2002To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je podpora rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany a podpory životného prostredia, ochrany a podpory zdravia a vzdelávania, podpory športu detí a mládeže, poskytovania sociálnej pomoci a zachovania kultúrnych hodnôt najmä: a/ podpora vzdelávania žiakov SPŠ stavebnej Prešov, Plzenská 10 a materiálno- technického zabezpečenia SPŠ stavebnej Prešov, Plzenská 10 a to príspevkami na nákup a údržbu didaktickej techniky, výpočtovej techniky, učebných pomôcok b/ podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov SPŠ stavebnej Prešov, Plzenská 10 najmä prispením na úhradu nákladov spojených s účasťou učiteľov na firemných dňoch, výstavách, exkurziach, seminároch a školeniach, zakúpením odbornej literatúry a časopisov s cieľom zabezpečiť aktuálne pedagogicko-psychologické, odborno-metodické informácie a výmenu pedagogických skúsenostií c/ podpora nadaných a talentovaných žiakov SPŠ stavebnej Prešov, Plzenská 10 d/ podpora športovej činnosti a fyzickej zdatnosti žiakov a zamestnancov SPŠ stavebnej Prešov, Plzenská 10 e/ podpora prípravy žiakov SPŠ stavebnej na súťaže stredných škôl v SR, ako sú olympiády, stredoškolská odborná činnosť, ZENIT a súťaže zamerané na literatúru, enviromentalistiku a pod. f/ podpora žiakov SPŠ stavebnej Prešov, Plzenská 10 pri poskytovaní pomoci v sociálnej núdzi g/ podpora ochrany a tvorby životného prostredia SPŠ stavebnej Prešov, Plzenská 10.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |