znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Komunitný neinvestičný fond rozvoja Spiša
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36167118
Seat
Námestie Sv. Egídia 11, 05801 Poprad, Slovenská republika
Website
Registration number
0025
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
16.10.2001

Founders (Legal persons)
  • Partnerstvo pre rozvoj regi'onu Spiš
    Nám.Sv.Egídia 11, 05801 Poprad
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • Ing. Eleon'ora Andreánska From:01.07.2005To:

Supported purpose
  • OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAFrom:16.10.2001To:

Description of the supported purpose
Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu v regióne v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania a podpora programov v sociálnej oblasti. Za týmto účelom bude fond podporovať iniciatívy zamerané na riešenie problémov komunity v regione Spiš a to najmä: a/ projekty na obnovenie sociálneho a kultúrneho života a komunity b/ projekty zamerané na ochranu, obnovu alebo zveľaďovanie životného prostredia c/ podpora žiadateľom zaoberajúcim sa zveľaďovaním turistických chodníkov, cyklotrás a historicky príťažlivých miest d/ podpora aktivít skupín občanov na zlepšenie kvality života na sídliskách - obnova a budovanie detských ihrísk a zelene e/ podpora rozvoja kultúrnych hodnôt a vzdelávania v rámci mimoškolských aktivít základných a stredných škôl, ako napr. obnova mládežnického časopisu f/ podpora iného projektu, ktorý napomôže zabezpečovať v rámci účelu fondu zveľadiť alebo posilniť občiansku spoločnosť - komunitný život g/ podpora orientovaná na sociálnu podporu a pomoc starších občanom hendicapovaným a iným sociálne slabším skupinám

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |