znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
TELESKOP, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36167096
Seat
Komenského 2661-K 11/3, 06901 Snina, Slovenská republika
Website
Registration number
0023
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
01.07.1999

Founders (Legal persons)
  • Miestna organizácia Slovenského zväzu astronomov-amatérov v Snine
    Komenského 2661-K 11/3, 06901 Snina
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Igor Kudzej From:01.07.2005To:

Supported purpose
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:01.07.1999To:

Description of the supported purpose
Združovanie finančných prostriedkov určených na rozvoj astronómie vo Vihorlatskom regione formou podpory následovných aktivít: - popularizácia astronomie, organizovanie a realizácia odborných astronomických pozorovaní a kultúrno-výchovných podujatí pre verejnosť, - asistovanie pri organizovaní práce astronomických krúžkov a pozorovacích základní, - aktívna participácia na organizovaní a realizácii slovenských a medzinárodných astronomických programov, -prispievanie prostriedkami fondu na modernizáciu metod odbornej práce a pozorovacej techniky, - metodická a poradenská činnosť v oblasti astronomickej prístrojovej techniky, metodiky pozorovania a spracovania údajov, - vytváranie priestoru a odborných podmienok pre realizáciu miestnych, regionálnych, celoslovenských a medzinárodných podujatí a pozorovacích programov, - profesionalizácia odborných astronomických pracovísk, - zvyšovanie vedeckej hodnoty amatérskych i profesionálych pozorovaní, - publikačná činnosť získaných výsledkov a ich prezentáciou na odborných seminároch, v eletronických a ostatných médiách, - vytvorenie infraštruktúry pre realizáciu dlhodobých aktivít pre početné skupiny profesionálnych i amatérskych pozorovateľov a záujemcov o astronómiu / ubytovacie a stravovacie zariadenie /

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |