znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Sestrička, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
35511958
Seat
Lipová 32, 06601 Humenné, Slovenská republika
Website
Registration number
0012
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
28.10.1997

Founders (Legal persons)
  • Nadácia Strednej zdravotníckej školy
    Lipová 765/32, 06601 Humenné
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • PaedDr. Gabriela Zavadská From:01.07.2005To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:28.10.1997To:

Description of the supported purpose
a/podporovať vzdelávanie študentov SZŠ na Lipovej ulici č. 32 v Humennom (ďalej len SZŠ/ a to aj počas ich študijných pobytov na školách a iných inštitúciach v zahraničí, b/podporovať získavanie skúsenosti učiteľov SZŠ na školách, ďalších inštituciach a podujatiach v zahraničí a v Slovenskej republike, c/v záujme vzdelávania študentov SZŠ podporovať vytváranie podmienok na pôsobenie zahraničných lektorov na SZŠ, d/ podporovať získavanie didaktických pomôcok, literatúry a metodických postupov zo zahraničia, e/ prostriedkami fondu prispievať na budovanie materiálno - technickej základne SZŠ, f/ podporovať organizovanie jazykových kurzov, exkurzno - vzdelávacích podujatí, kurzov obsluhy počítačov a využívanie výpočtovej techniky pre študentov SZŠ, g/ podporovať športové aktivity na SZŠ ako súčasti rozvoja osobnosti človeka, h/ podporovať kultúrno - výchovné podujatia študentov a učiteľov SZŠ ako súčasti rozvoja osobnosti študentov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |