znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Regionálny podporný fond, neinvestičný fond v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31908683
Seat
Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
4/2003
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
11.12.2003

Founders (Legal persons)
 • Banskobystrický samosprávny kraj
  Námestie SNP 23/23, 97401 Banská Bystrica
  IČO: 37828100
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
 • JUDr. Štefan Bubelíny From:11.12.2003To:02.08.2007
 • Ing. František Vajs From:03.08.2007To:

Supported purpose
 • ZACHOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚR. HODNÔTFrom:11.12.2003To:
 • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:11.12.2003To:
 • OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁVFrom:11.12.2003To:
 • ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEBFrom:11.12.2003To:
 • OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAFrom:11.12.2003To:
 • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:11.12.2003To:

Description of the supported purpose
Fond je neziskovou právnikou osobou, ktorá združuje finančné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu a slúži na spolufinancovanie rozvojových projektov, na podporu trvalo udržateľného rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja najmä v oblasti:
a/ rozvoja a ochrany duchovných hodnôt,
b/ ochrany ľudských práv
c/ regionálneho rozvoja
d/ ochrany a tvorby životného prostredia
e/ zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt
f/ ochrany a podpory zdravia a vzdelávania
g/ rozvoja sociálnych služieb a zamestnanosti
h/ tvorby a podpory podnikateľských činností a hospodárskej súťaže

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |