znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Zdravý rozum, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31908357
Seat
Trieda SNP 74, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
1/2002
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
07.01.2002

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Petr Kohút

Statutory body: Trustee
  • Ing. Petr Kohút From:07.01.2002To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:07.01.2002To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu "Zdravý rozum, n.f." je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania občanov SR a pomoc jednotlivcom alebo skupinám osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Fond to dosahuje najmä prostredníctvom poskytovania príspevkov zdravotníckym a vzdelávacím zariadeniam a poskytovaním finančnej podpory, poradenských a ďalších služieb občanom tak, aby došlo k naplneniu uvedených zámerov fondu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |