znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
STRIX, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37905767
Seat
Fatranská 3100/6, 01008 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
2/03
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
30.10.2003

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Ivan Šimko

Statutory body: Trustee
  • Ing. Ivan Šimko From:30.10.2003To:

Supported purpose
  • OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAFrom:30.10.2003To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný: a) ochrana a tvorba životného prostredia b) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt c) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania d) výmena informácií a skúseností v oblasti enviromentálnej výchovy e) vytváranie informačného systému v oblasti životného prostredia a ekologickej výchovy f) vytvorenie Informačného centra trvalo udržateľného rozvoja pre Slovensko g) edičná činnosť a publikovanie informácií a údajov z oblasti životného prostredia h) podpora mimovládnych aktivitám ochrana životného prostredia i) vytváranie systému záchrany a reintrodukcií prírodných vzácnych druhov rastín a živočíchov j) ochrana pôvodných ekosystémov k) príprava, vytváranie a obnova nových alebo náhradných biotopov l) vydávanie enviromentálne orientovaných článkov, tlačovín, publikácií, novín m) organizovanie odborných a vzdelávacích podujatí enviromentálneho zamerania n) vytváranie rehabilitačných a záchytných zoologických zariadení o) sledovanie emisného a imisného zaťaženia prostredia, biomonitoring a remeniacia p) štúdium organizmov v klimaxovom a sukcesnom štádiu ako súčastí prirodzených ekosystémov q) organizovanie podujatí so zameraním na problematiku uvedenú pod písmenami a) až p).

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |