znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
"Otváraj sa brána", neinvestičný fond pre deti
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37815849
Seat
Vyšný koniec 324, 02354 Turzovka, Slovenská republika
Website
Registration number
8/02
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
17.12.2002

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
 • Mgr. Terézia Šupolová
  born 26.10.1958
 • Ing. Milan Škorník
 • Miroslav Rejda
  born 10.08.1955

Statutory body: Trustee
 • Ľubica Čmelíková From:17.12.2002To:

Supported purpose
 • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:17.12.2002To:
 • PODPORA VZDELÁVANIA A ŠPORTUFrom:28.01.2005To:
 • PODPORA ROZVOJA ŠPORTUFrom:28.01.2005To:

Description of the supported purpose
1. Účelom fondu je podpora materiálnej, technickej pomoci pri zariaďovaní, prevádzke, údržbe v školách a školských zariadeniach, organizovanie záujmových (kultúrnych, športových, spoločenských a pod.) mimoškolských činností, pomoc pri obstarávaní a modernizovaní učebných pomôcok a výcvikových predmetov a zariadení v školách a školských zariadeniach v meste Turzovka.
2. Účelom fondu je tiež podpora materiálnej, technickej vybavenosti alebo zriaďovanie, prevádzka a údržba športovísk, športových, kultúrnych areálov Mesta Turzovka a takých nepodnikateľských subjektov na území mesta Turzovka, ktorých jednou z činností je organizovanie záujmových (kultúrnych, športových, spoločenských a pod.) činností, lebo práca s deťmi a mládežou v mimovyučovacom čase.
3. Účelom fondu je tiež získavanie finančných a nefinančných zdrojov podpory všestranného rozvoja všetkých nepodnikateľských organizácií na území mesta Turzovka hlavne formami predkladania a realizácie projektov a žiadostí o granty najmä v oblastiach školstva a vzdelávania, kultúry, športu, cestovného ruchu a turistiky, aktívneho rozvoja ľudských zdrojov a zamestnanosti, prístupu k informáciám.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |