znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Turčiansky komunitný fond, n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
37815768
Seat
Mazúra 12, 03601 Martin, Slovenská republika
Website
Registration number
6/02
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
19.11.2002
Date of cancellation
11.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • PaedDr. Jozef Dolinský

Statutory body: Trustee
  • PaedDr. Jozef Dolinský From:23.10.2006To:11.07.2011

Supported purpose
  • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:19.11.2002To:
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:19.11.2002To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu je združovať finančné prostriedky určené na rozvoj a ochranu duchovných hodnôt a vzdelávania občanov, detí a mládeže v regione Turiec. Fond bude poskytovať finančnú pomoc formou malých grantov na projekty z týchto oblastí:
1. Vzdelávacie aktivity určené pre občanov, deti a mládež, zamerané na podporu a rozvoj filantropie a dobrovoľníctva.
2. Výchovno-osvetové, školiace aktivity a súťaže zamerané na rozširovanie vedomostí o euroobčianstve (ľudské práva, demokracia, interkultúrna komunikácia, proti korupcii).
3. Vydávanie detských a mládežníckych časopisov, občasníkov a informačných brožúr pre občanov s tématikou dobrovoľníctva, filantropie a euroobčianstva.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |