znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Žilinský komunitný fond, neinvestičný fond
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36149837
Seat
Hurbanova 4, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
6/00
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
11.10.2000

Founders (Legal persons)
  • Žilinské komunitné centrum
    Vysokoškolákov 3119/22, 01008 Žilina
  • Mesto Žilina
    Nám. Obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • PhDr. Alena Mičicová From:11.10.2000To:

Supported purpose
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:11.10.2000To:

Description of the supported purpose
Neinvestičný fond sa zriaďuje za účelom iniciovania občians-
kych aktivít v meste a na podporu zapájania sa občanov do vecí
verejných a poskytuje finančnú podporu hlavne občianskym ini-
ciatívam, z

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |